Գործող ֆիզիկական անձ հաճախորդի հայտի գրանցում.


Բոլոր դաշտերը ենթակա են պարտադիր լրացման